دست نامه تدوین گزارش شناخت و برنامه ریزی میان مدت

shutterstock_114808651

کارفرما : بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

 

 

تدوین گزارش شناخت و برنامه میانمدت بنیاد تا کنون برای دو دوره سه ساله انجام شده و تجربیات و نتایج حاصل از آنها مبنای تهیه و تدوین برنامه سوم قرار گرفته است.

ویژگیهایی برای طراحی این دستنامه مدنظر قرار گرفت تا این راهنما برای تدوین کنندگان برنامه، مجریان و مدرسان الگوی برنامهریزی میان مدت بنیاد قابل استفاده و مفید باشد. به این منظور برای هر قدم در تدوین گزارش شناختو برنامه میانمدت ابتدا توضیحاتی مفهومی در مورد مرحله مورد نظر، ارتباط و نقش آن در تدوین گزارش و برنامه و مبانی نظری موجود به صورت مختصر ارائه شده است. سپس مراحل و قدمهای لازم برای اجرای مرحله مذکور و تکمیل جداول مرتبط با آن به همراه نکاتی در خصوص نحوه اجرای هر قدم فرایند در اختیار خواننده قرار گرفته است.

الگوی تدوین شده شناخت و تدوین برنامه میان مدت بنیاد بر اساس مدل SWOT طراحی شده است که مراحل مختلف آن به همراه چارچوب ها، جداول و فرایند تکمیل در این طرح ارائه شده است. این الگو در دو بخش ارائه شد که بخش اول شناخت رشته فعالیت یا شرکت مورد بررسی و بخش دوم برنامه ریزی میان مدت برای رسیدن به اهداف تعیین شده را شامل میشود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *