برنامه‌ریزی

Archives

Picture

طراحی روش برنامه ریزی شخصی دانش آموزان

StockSubmitter|||$|0N|000000000000000000000000000000000000000000|$@_@$$@$$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$@$$@$$@$$@$@$@$@$@$@$@$@$$@$@$@$@$@$@$@$$@$$@@$|||$$-1$0$0|_________________________________________|000000000000000000000000000000000000000100|

بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه برنامه‌ریزی مفهومی است که انسان خواسته یا ناخواسته از ابتدا با آن مواجه بوده است. شاید تصور لحظه‌ای که ذهن انسان در حال برنامه‌ریزی (به معنای اعم) یا اجرای برنامه نباشد برای بسیاری مشکل یا غیرممکن باشد. ذهن در بسیاری از مواقع مخصوصا در اوقاتی […]

متن کامل ۷ دی ۱۳۸۶